Regulamin

INGROSSO MODA OFICJALNY SKLEP ONLINE
Sprzedaż wyłącznie hurtowa!

 I.Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.modaingrosso.pl , zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
1. „Sprzedawca” – FASHION STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w RZGOWIE, pow. ŁÓDZKI WSCHODNI, ul. RZEMIEŚLNICZA 35 /G313-315, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem .0000762107, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI , NIP 7282834428, REGON 382008362, e  mail: patyna.import@interia.pl;
2. „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.modaingrosso.pl  oraz jej podstronach prowadzący wyłącznie sprzedaż hurtową na rzecz wyłącznie podmiotów krajowych lub zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą;
3. „Klient” – każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży hurtowej towarów oferowanych na stronie www.modaingrosso po zarejestrowaniu się w Sklepie; pojęcie to oznacza również każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, który jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie;
4. „Sprzedaż” – umowa sprzedaży hurtowej co najmniej pięciu sztuk towarów oferowanych w Sklepie na rzecz wyłącznie krajowych lub zagranicznych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej www.modaingrosso.pl zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, która to umowa posiada dla Klienta charakter zawodowy, zgodny z przedmiotem wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, co akceptując Regulamin Klient potwierdza, przy której to umowie towar dostarczany jest jedynie wysyłkowo na koszt Klienta, za cenę płatną przy pobraniu towaru od dostawcy a w przypadku płatności na rachunek bankowy Sklepu, który jest wysyłany dopiero po uznaniu rachunku bankowego sklepu odpowiednią kwotą pieniężną;
5. „Rejestracja” – podanie przez Klienta wszelkich danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, danych adresowych email oraz danych adresowych niezbędnych do weryfikacji Klienta, zawarcia umowy i wykonania;
6. „Polityka” – Polityka prywatności dostępna pod adresem www.modaingrosso.pl/politykaprywatnosci;
7. Zastrzeżenia – Sklep nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.

II.Postanowienia ogólne.

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu po uprzednim zarejestrowaniu się w sklepie.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej oraz danych adresowych podczas składania zamówienia w ramach procesu Rejestracji.

§ 6

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

IV.Rejestracja

 

§ 7

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę powinna dokonać rejestracji i w tym celu powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja” znajdującą się w górnej części Sklepu, a następnie wpisać wymagane dane i kliknąć przycisk „Zarejestruj”. Podmiot, który uprzednio dokonał rejestracji wystarczy, że zarejestruje się na posiadane konto z wykorzystaniem uzyskanego hasła. Klient może w każdym czasie wykasować dane podane w procesie rejestracji.
2. Zabronione jest dodawanie treści o charakterze bezprawnym.
3. Do zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
§ 9
Po Rejestracji Klient ma możliwość: edycji swoich danych i składania zamówień.
V.Złożenie zamówienia.
§ 10
1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się przy wykorzystaniu uzyskanego hasła.
2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z tym, że zamówienia realizowane są w ciągu trzech dni roboczych od złożenia ostatecznego zamówienia i spełnienia innych warunków przewidzianych w Regulaminie, a zwłaszcza dotyczących uznania rachunku bankowego sklepu odpowiednią sumą wynikającą z zamówienia w przypadku zamówień opłacanych nie za pobraniem
§ 11
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient po zarejestrowaniu się z wykorzystaniem posiadanego hasła wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości nie mniejszej niż 5 sztuk z danego modelu, koloru i rozmiaru, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
3. Kupowany towar dostarczany jest jedynie wysyłkowo na koszt nabywcy.
4. Na tym etapie Klient powinien wybrać formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o dostawie i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i wielkość dostawy.
5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.
6. Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „…”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przedpłata”, Klient po kliknięciu przycisku „…………………………..” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
§ 12
1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatności internetowe, pobranie.
2. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska.
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Dostawa i płatności”.
4. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi we wskazany w zamówieniu sposób.
5. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient.
§ 13
Po realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana dokumentująca dane zamówienie faktura elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054).

VI.Zwroty i reklamacje.

 

§ 14

Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera i w ciągu 6 godzin poinformować Sklep mailowo o stwierdzonych nieprawidłowościach, które mogą leżeć po stronie Sklepu z obowiązkiem wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają Sklepu.

§ 15

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany powyżej lub mailowo na następujący adres e-mail: patyna.import@interia.pl
3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

§ 16

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy, oraz na stronie www.modaingrosso.pl/regulamin